OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: GARAGE TUNING SHOP s.r.o., Perecká 30, 934 05, Levice, IČO: 47 503 955, DIČ:202395788, IČ DPH:SK 2023952788, zapísaný Obchodný register OS Nitra, odd. Sro vl. č. 360368/N

(ďalej len „predávajúci“) a našich zákazníkov (ďalej len „kupujúci“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi GARAGE TUNING SHOP s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorej je kúpa tovaru cez internetový obchod umiestnený na adrese www.garagetuningshop.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA PREDÁVAJÚCEHO:

Sídlo:

GARAGE TUNING SHOP s.r.o.

Perecké 30, 934 05 Levice

Prevádzka: Tabaková 2, Levice 934 01

Tel.: 0907 737 898

Email: garagetuningshop@gmail.com

Číslo účtu: IBAN: SK57 0200 0000 0032 3328 5856 VUB BANKA   BIC: SUBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra, Odbor výkonu dozoru Tel. č. 037/7720 001, www.soi.sk

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom košíka v internetovom obchode www.garagetuningshop.sk predávajúceho a to vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla /objednávka s povinnosťou platby./. Zaškrtnutím súhlasu s obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, súhlasí, že bol s vlastnosťami tovaru oboznámený ako aj skutočnosť, že ide o objednávku s povinnosťou platby.

 

Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, celú fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, email v prípade podnikateľského subjektu aj potrebné ďalšie fakturačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH, presný kód, názov tovaru a počet kusov.

Je potrebné uviesť spôsob odberu a platby.

Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe dodania objednaného tovaru.

Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou – (e-mailom, poštou).

Do 14 dní bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Poučenie o odstúpení od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní. Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia tovaru (alebo poslednej časti objednaného tovaru) na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.

V súlade s ustanovením § 12  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to pomocou vzorového dokumentu, ktorý si stiahnete z našej stránky. FORMULAR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

2.  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu + vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Kupujúci, ktorý je povinný vrátiť úplný, čistý nepoškodený tovar v pôvodnom stave s kompletnou dokumentáciou, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. V opačnom prípade nie je predávajúci povinný prijať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi sumu uhradenú pri kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku  (v súlade s § 458 ods.1 Obč. zák.).  Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa & 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 

3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Tovar, od ktorého chcete odstúpiť nám zašlite na adresu: Garage Tuning Shop, Tabaková 2 , Levice 934 01 ., tel.: 0907 734 898 , e-mail: garagetuningshop@gmail.com, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Ihneď po odoslaní tovaru nám prosím pošlite avízo - informáciu o odoslaní tovaru spolu s podacím číslom zásielky. Zásielku späť neposielajte ako obyčajný list, pretože nebudete mať doklad o odoslaní, zásielka sa môže stratiť a my nenesieme zodpovednosť za takto zaslaný tovar! Prosím nezasielajte tovar späť ani na dobierku pretože nebude prevzatá.

 

Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou). Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 30 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.).

 

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 

V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 

REKLAMÁCIE, DODANIE A ZÁRUKA
My v e-shope GARAGETUNINGSHOP.SK každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie ako vieme a poskytovať najlepšie a najrýchlejšie služby. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že niečo sa jednoducho pokazí. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si prosím nasledovné informácie.

Záručná doba a reklamácie tovaru
Záručná doba na tovar objednaný v e-shope GARAGETUNINGSHOP.SK je štandardne 24 mesiacov, v prípade bazárového tovaru 12 mesiacov - ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na garagetuningshop@gmail.com  alebo telefonicky v pracovné dni na 0907 734 898.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (mailom, telefonicky). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Garage Tuning Shop s.r.o.
Cintorínska 12, Veľký Ďúr -Rohožnica 935 34 Osobné doručenie nie je možné. . Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku. (Tovar na dobierku nebude prevzatý) Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a vyplnený REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Klikni na :

/files/upload/3a45a5bac454436be707d3887d587b99/reklamacny-formular.pdf

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru. V prípade ak kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Všeobecných obchodných podmienok, prípadne podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ, alebo výrobca tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru) za bezchybné. prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov. Väčšina výrobkov je určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou č.116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. 

Záruka sa taktiež nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou ,alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

VRÁTENIE TOVARU
Všetok tovar zakúpený v e-shope GARAGERATUNINGSHOP.SK môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) 
PROTOKOL NA VRATENIE TOVARU DO 14 DNI
Toto právo Vám vyplýva z §7 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb.  Tovar je nutné zaslať na adresu Garage Tuning Shop s.r.o.
Cintorínska 12, Veľký Ďúr -Rohožnica 935 34  ). Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Príslušnú sumu za vrátený tovar Vám môžeme kompenzovať:

poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás, zaslaním sumy, ktorú ste zaplatili za tovar na Vami určený účet do 14 dní.

Do balíka priložte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

tovar je mechanicky poškodený

tovar má známky používania

tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (overte si mailom alebo telefonicky)

keď to povaha výrobku neumožňuje (podľa zákona tovar na stiahnutie, v elektronickej podobe)

Od 1.2.2016 si zákazník môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

 

Sťažnosť je možné podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na garagetuningshop@gmail.com

 

 

DODACIE PODMIENKY

Po prijatí objednávky predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom jeho e-mailovej adresy o všetkých ďalších informáciách ohľadom vybavovanie jeho objednávky.

Dodacie lehoty sú uvedené v objednávkovom formulári. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne., obvykle do 1-15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar však bude vyexpedovaný najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, ak pri tovare nie je uvedená dlhšia dodacia doba. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou emailom, poštou alebo telefonicky.

Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa zákona 102/2014 § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzatvorenej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Doprava a cena poštovného:

Slovenská pošta - listová zásielka : 3,60€ s DPH /  tovar do 1kg /

Slovenská pošta - balík : 8,00 € s DPH / od 1-3kg –do 30cm/

Kuriér GLS : od  5,500€ s DPH /v závislosti od váhy a veľkosti tovaru/

Dobierkový poplatok si účtujeme 0,70€ .

Česká republika dodanie tovaru kuriér GLS :  8,00 €  / v závislosti od váhy a veľkosti tovaru /

Ceny poštovného sa Vám vyrátajú v kroku 2 pri výbere dopravy a platby. V prípade zlého zadania poštovného / nesedí váha, veľkosť/ si vyhradzujeme právo na zmenu poštovného o ktorom bude zákazník včas informovaný a potvrdí nám zmenu súhlasom /slovenská pošta na kuriéra UPS alebo opačne/

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny uvedené v internetovom obchode na adrese www.garagetuningshop.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená cena s 20% DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou bezhotovostnej platby platobným terminálom, hotovosťou (dobierkou) v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže
kupujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len ("Užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.


Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účtu je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.


Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.


Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.


Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).


Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, napr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR  v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“).

Kto je správca údajov?
Sme firma GARAGE TUNING SHOP s.r.o. , so sídlom Perecká 30,  934 05 Levice 934 05,  IČO  47 503 955 DIČ 20 23 95 27 88, prevádzkujeme webovú stránku 
www.garagetuningshop.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. Určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na  tel. 0907 734 898 alebo na e-maile 
garagetuningshop@gmail.com

Vyhlásenie správcu
Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) a teda že:

budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvného vzťahu alebo zákonných povinností resp. udeleného súhlasu.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb a plnení zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy - dodanie tovaru na Vašu adresu.

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavia, na čo klikáte v e-mailu a kedy je najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettre len na základe Vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia.

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známa) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) Sú to: GLS, Slovenská pošta,  správca servera, poštový server, účtovná firma.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: 
garagetuningshop@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu Vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení.

Odber našich emailov môžete ukončiť zaslaním požiadavky o vyradení e-mailom na adresu 
garagetuningshop@gmail.com

Mlčanlivosť
Dovoľujem si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

 

  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára odoslaním objednávky zo strany kupujúceho, čím kupujúci potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tento súhlas kupujúci prejavuje zaškrtnutím súhlasí v časti objednávania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platné od: 21.1.2019

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode.